Právne služby

Občianske, rodinné a dedičské právo

V oblasti občianskeho, rodinného a dedičského práva, poskytujeme klientom najmä nasledovné právne služby:

– právne analýzy,

– tvorbu a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zabezpečovací prevod práva, postúpenie pohľadávok a iné),

– komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností, vrátane zastupovania pred príslušnými úradmi,

– zastupovanie v dedičskom konaní,

– zastupovanie vo veciach rodinného práva (rozvody, výživné, konanie vo veci starostlivosti o maloletých a pod.),

– zastupovanie vo veciach vlastníckeho práva,

– zastupovanie vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov (dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),

– zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Podnikateľom poskytujeme komplexné právne poradenstvo, a to najmä:

– právne analýzy,

– tvorbu a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv,

– poradenstvo a priamu účasť pri obchodných rokovaniach,

– zastupovanie podnikateľov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi,

– komplexné spracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností,

– zakladanie obchodných spoločností,

– prevody obchodných podielov, akcií a pod.

– prípravu valných zhromaždení,

– zmeny zápisu obchodných spoločností v obchodnom registri,

– zvyšovanie a znižovanie základného imania,

– výmaz z obchodného registra.

Pracovné právo

V pracovnoprávnych veciach poskytuje naša advokátska kancelária najmä nasledovné právne služby:

– komplexnú pracovnoprávnu agendu podnikateľov,

– tvorbu a pripomienkovanie pracovných zmlúv a iných inštitútov pracovného práva,

– pracovnoprávne poradenstvo,

– zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, a to zamestnancov ako aj zamestnávateľov.

Právo územných samospráv

Osobitnými klientmi našej advokátskej kancelárie sú subjekty územnej samosprávy, ktorým poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s výkonom ich činnosti, a to napríklad:

– kontrolu a tvorbu zmlúv,

– právne poradenstvo súvisiace s verejným obstarávaním,

– kontrolu a tvorbu všeobecne záväzných nariadení a iných právnych aktov,

– zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi a pod.

Správne a daňové právo

V otázkach správneho a daňového práva poskytuje naša advokátska kancelária najmä nasledovné právne služby:

– zastupovanie fyzických a právnických osôb v správnom súdnictve,

– právne analýzy,

– zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a samospráv,

– poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní,

– zastupovanie v konaní o priestupkoch,

– zastupovanie v daňovom konaní

Spotrebiteľské právo

V otázkach spotrebiteľského práva poskytujeme podnikateľom a fyzickými osobám – nepodnikateľom, najmä nasledovné právne služby:

– právne analýzy,

– zastupovanie v konaní pred súdmi, exekútormi, orgánmi verejnej moci,

– zastavenie a odklad exekúcií,

– tvorbu spotrebiteľských zmlúv,

– posúdenie neprijateľnosti zmluvných podmienok,

– konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia,

– právne služby súvisiace s ochranou spotrebiteľov a pod.

Trestné právo

V súčasnosti je takmer každý právny úkon spojený s trestnoprávnou otázkou, a preto každý právny problém analyzujeme s osobitným dôrazom na možnú trestnoprávnu problematiku.

Klientom okrem iného poskytujeme aj nasledovné právne služby:

– komplexné právne poradenstvo a konzultácie v trestných veciach,

– zastupovanie obvinených v prípravnom konaní,

– zastupovanie obvinených v konaní pred súdom,

– zastupovanie poškodených a uplatňovanie náhrady škody v trestnom konaní.

Vymáhanie pohľadávok

Naša advokátska kancelária kladie osobitný dôraz na právne služby spojene s komplexným vymáhaním pohľadávok od dlžníkov, ktoré vymáha:

– mimosúdnym spôsobom (napr. kontaktovanie dlžníkov, uzatváranie splátkových dohôd a uznaní dlhu a pod.),

– v súdnom konaní,

– v exekučnom konaní.

Ústavné právo

V otázkach ústavného práva poskytuje naša advokátska kancelária najmä nasledovné právne služby:

– právne analýzy základných práv a slobôd,

– zastupovanie v konaní o sťažnostiach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,

– zastupovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a súdmi Európskej Únie.