Publikácie

Schvaľovanie zmluvy o predaji (časti) podniku valným zhromaždením. In.: Časopis Súkromné právo č. 6-7/2015.

Podnik ako objekt právnych vzťahov (je podnik vec hromadná?). In.: Časopis Právny obzor č. 3/2015.

Účinky neschválenej zmluvy o predaji podniku In: Právo, obchod, ekonomika II.: Zborník vedeckých prác. – Praha, 2012.

Odplatnosť zmluvy o prevode podniku. In: Právo – obchod – ekonomika: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.

Rezistencia hospodárskeho práva. In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.

Subjektivizácia podniku ako neakceptovaný právny transplantát v slovenskom právnom poriadku? In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.

„Lex Nováky“ ako výsledok vzdoru Slovenskej republiky pred zásahmi do jej záujmov In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.

Podnik ako predmet právnych vzťahov. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012, II. časť: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Univerzita Komenského v Bratislave, 2012.

Verejná osoba ako podnik (súťažiteľ) v kontexte práva Európskej únie.
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011: Zborník z medzinárodnej konferencie: 31. marec – 2. apríl 2011, Častá-Papiernička. – Bratislava, 2011.

Zmluva o predaji podniku: čas na nový pohľad? In: Akademické akcenty 2011: Zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: 22. september 2011, Bratislava, 2012.